Groep 1/2

MEER INFORMATIE OVER DE ONTWIKKELINGSGEBIEDEN >>

Algemeen

Dit jaar zitten de kleuters in de combinatiegroep 1/2 bij juf Erika op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagochtend. (alleen groep 2) Op donderdag krijgen zij les van juf Lita.

Kleine kring

De leerkracht begint om half 9 met een groepje kinderen in de kleine kring. Deze werkvorm biedt de mogelijkheid om instructie te geven en gericht te oefenen op het gebied van taal/lezen of rekenen. De concentratie en betrokkenheid van kinderen is groter en beter in een klein groepje. Iedere dag rouleert de groep. Ook ’s middags wordt er in de kleine kring gewerkt. De andere kleuters vergroten hun zelfredzaamheid, want ze mogen niet bij juf komen. Het is een gewenning om dus niet te ‘storen’ en rustig bij je tafel te werken.

Kringactiviteit

In de grote kring begint de dag gezamenlijk. Er is veel aandacht voor het besef van tijd. Welke dag is het? Er wordt een versje opgezegd. Wat doen we vandaag? Gaan we één of twee keer eten op school? Met de dagritme kaarten wordt duidelijk wat we op een ochtend of middag gaan doen.

De kinderen keren regelmatig terug in de grote kring voor:

 • Kringgesprekken
 • Leergesprekken
 • Voorlezen
 • Opzegversjes
 • Muzikale vorming
 • Spel
 • Taalspelletjes
 • Rekenspelletjes

Plan-keuze bord

Alle kinderen krijgen een eigen sleutelhanger (met foto en naam) en kiezen waarmee ze gaan spelen of werken.

Er wordt van de kleuters verwacht dat ze middels dit bord komen tot:

 • zelfstandigheid
 • een werkhouding
 • taakgericht werken
 • concentratie
 • zelfredzaamheid
 • zelfkritiek ontwikkelen
 • samenwerken

Kinderen zijn ontdekkend en spelend aan het leren! Het plezier in het maken van een werkje staat voorop. Aan de oudste kleuters worden er steeds meer eisen gesteld. De doelen worden op het werkje aangegeven. Per week worden er een aantal ‘werkjes’ aangeboden. De kinderen leren te plannen wanneer ze in een week deze (verplichte) activiteiten maken. De werkjes die de kinderen af hebben geven ze aan op het werkjesbord. Ze leren zelf verantwoording te dragen voor hun werk. Er wordt ook geoefend met werkbladen.

Leerlijnen jonge kind

In de groepen 1 en 2 werken wij met de Leerlijnen jonge kind. Hierin staat beschreven hoe uw kinderen het doen op school en in welke mate kinderen zich ontwikkelen zoals wij verwachten. De leerlijnen zijn geclusterd in vijf leergebieden:

 • motoriek
 • spel
 • taal
 • rekenen
 • sociaal-emotioneel

Elke leerlijn is opgedeeld in leerdoelen met een opbouwende moeilijkheidsgraad. Door middel van kleuren wordt zichtbaar hoe uw kinderen zich ontwikkelen op de verschillende leerlijnen.

Methode schatkist

Alle ontwikkelingsgebieden komen aanbod, ter voorbereiding op groep 3. Schatkist heeft een doorgaande lijn met de leesmethode in groep 3 (Veilig Leren Lezen) We beginnen met een thema. Er hoort een platenboek of verteltheater bij. Het uitgangspunt is een verhaal (anker). Het klassenvriendje ‘PomPom’ doet mee. Met ankeractiviteiten wordt dit verhaal ‘verankerd’ . Er is ook een luisterset en een spelletjesdoos van. Daarna worden er gerichte werkvormen geboden. Vaak interactief met het bedenken van hoeken, verwerkingsmogelijkheden, spel, drama enz. De kleuters wordt gevraagd mee te denken en spulletjes van huis mee te nemen (bijv, plaatjes, voorwerpen, boekjes enz.) Meestal spreekt een onderwerp nog meer aan als u er thuis ook over praat en mee bezig bent. Houdt de themahoek of kijktafel in de gaten zodat u weet wat er actueel is in de klas.

Taal/lezen

Voor de kleuters is het heel belangrijk de woordenschat te vergroten. Het accent ligt op de mondelinge taal om zo taalvaardigheden te ontwikkelen. Er wordt veel gewerkt met boeken. TIP: lees thuis ook voor en bekijk prentenboeken samen met uw kind. Uw kleuter kan dan aan de hand van de plaatjes het verhaal zelf vertellen. De zintuiglijke waarneming wordt geoefend d.m.v. ontwikkelingsmateriaal. Voor de oudere kinderen wordt er voorbereid om later tot lezen te komen (de leesvoorwaarden).

De ontwikkelingslijnen zijn:

 • Taalbewust zijn. De mondelinge taal wordt gestimuleerd. De woordenboom in de klas wordt gebruikt om de (actieve) woordenschat te vergroten. Relaties leggen en verbanden kunnen zien. (Lotto’s)
 • Automatiseren. Het onthouden van o.a. dagen v.d. week en versjes enz.
 • Fonologische vaardigheden. Ze leren dat een zin uit woorden bestaat, een woord uit letterstukjes. Maar ook het inzicht krijgen in klankstructuur. Rijmen. Auditieve oefeningen.
 • Fonemisch bewustzijn. Ze leren klanken /letters te onderscheiden. Het plakken van letters tot een woord (synthese) en het woord loskoppelen in klanken/letters (analyse)
 • Geletterdheid/gecijferdheid. De kleuter in groep 2 krijgt interesse in schrijven en lezen. Tip:vraag een lettervoorbeeld.

Er wordt gebruik gemaakt van de lettermuur en de cijfermuur.

In de lettermuur wordt wekelijks, op vrijdag, een nieuwe letter aangeboden. De kinderen mogen dan iets meenemen voor op de lettertafel. Bijv. / s / (uitspraak: sss en geen Es)

Sok, spekje, soep, chips Waar begint het mee? Wat hoor je vooraan?

Er is ook ruimte voor verschillen in niveau. Verrijking en verdieping is mogelijk o.a. in de taal-leeshoek/schrijf- of stempelhoek. Met oa. het gebruik van de woordenboom wordt er ook gewerkt aan de woordenschatontwikkeling.

Sommige kleuters leren zichzelf lezen in groep 2. Er worden dan ook leesboeken uit groep 3 gehaald voor in de leeshoek. Voor de kinderen die dat aan kunnen, bieden we de mogelijkheid om al te werken met de methode Veilig Leren Lezen in een langzaam tempo, de leesmethode voor het aanvankelijk lezen in groep 3. Ook de andere kleuters gaan aan het eind van groep 2 aan de slag met VLL kern start uit deze methode.

Rekenen

Ordenen, sorteren en begrippen als van groot naar klein, veel/weinig, meer/minder en meeste/minste oefenen. Maar ook plaatsbepalende begrippen als vooraan, achteraan, eerste, middelste, laatste. Gericht ontwikkelingsmateriaal.

Tellen en het vergroten van het getal- en hoeveelheidbesef. Tellen en het omgaan met begrippen ( o.a. erbij en eraf ) en cijfers herkennen en benoemen (de getallenlijn wordt aangeboden van 1 t/m 20 )

Methode: Wereld in Getallen en Schatkist (Cijfermuur)

Motoriek

Er is veel aandacht voor het verfijnen van de motoriek. (Pincetgreep!!!) Let er vooral op of uw kind het potlood goed vast houdt.

Een goede links- rechtsoriëntatie en oog- handcoördinatie zijn nodig om te kunnen leren schrijven en lezen. Wil uw kind zelf leren schrijven? Gebruik dan de juiste schrijfletters,dus geen blokletters of hoofdletters.

Bewegingsonderwijs

Grove motoriek. Lichaambeheersing. Kleutergym / spellessen / groot materiaal komen aan bod. Het aan- en uitkleden gebeurt in de klas. De leerlingen gymmen in hun ondergoed. We lopen dan naar het speellokaal. Bij goed weer gaan we naar buiten.

Sociaal-emotionele vorming

Voor de kleuters ligt het accent vooral op:

 • Je veilig voelen
 • Zelfvertrouwen
 • Weerbaarheid
 • Je durven uiten
 • Betrokkenheid

Later wordt er meer gericht op het leren samenwerken en de zelfredzaamheid vergroten. Kinderen leren gevoelens bij zichzelf en bij elkaar te herkennen en te benoemen. Er wordt gestimuleerd dit te uiten. Deze vaardigheid wordt geoefend.

Methode ‘Kwink'

Muzikale vorming

We leren liedjes, vaak passend bij het thema. Er worden spelletjes gedaan zoals, gehoorspelletjes, klapritmes, op de maat tikken en bewegen op de muziek. Harde of zachte muziek, hoog of laag enz. Er wordt met instrumenten gewerkt.

Methode ‘Moet je doen’

Speelgoedmiddag

Sommige kinderen vinden het fijn om een knuffel of speelgoed van thuis mee te nemen naar school. Dit begrijpen we, maar het kan ook heel storend zijn in de les. Daarom geen speelgoed mee naar school. De laatste donderdagmiddag voor elke vakantie mogen de kinderen wel speelgoed mee om op school te laten zien, ze mogen er dan ook meespelen.

Verder is het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan!

SOOOG COURANT

Gepubliceerd door: SOOOG
SOOOG vindt goede communicatie heel belangrijk. Ieder jaar schrijft het bestuur van SOOOG een bestuursverslag. Het bestuur legt met het bestuursverslag verantwoording af. Deze krant is een publieksversie van het bestuursverslag. Alle belangrijke informatie staat erin, op een prettige manier verteld.
 

Groninger coalitie voor gezonde en kansrijke generatie

Gepubliceerd door: SOOOG
Een 11 tal organisaties, waaronder Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen, heeft de handen ineen geslagen om, via een grootschalige en langdurige aanpak, kinderen gelijke kansen te geven, gezond te laten opgroeien en meer perspectief te bieden op een kansrijke toekomst. Het betreft een plan voor een periode van 20 jaar, een generatie lang investeren in de toekomst van Groningen!
 

Mijn School

Gepubliceerd door: De Eexterbasisschool
De link naar Mijn School is:https://11hf00.mijnschool.nl/mijnschool/index.html
 

 Eexterbasisschool

Clusterdirecteur: Mevr. Pieky Jansen

Schoolcoördinator: Mevr. Ina Gils

Anemoonstraat 1
9679 EL Scheemda

0597 - 592917

eexterbasisschool@sooog.nl